Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe Europese privacyregels in werking getreden. GDPR, ofwel General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. Frank Sawyer Flyfishing Club vzw stelt zijn beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.Frank Sawyer Flyfishing Club vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de websites. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe Frank Sawyer Flyfishing Club vzw omgaat met het behandelen en het beveiligen van de persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens vzw Frank Sawyer Flyfishing Club verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of verwijderen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Frank Sawyer Flyfishing Club vzw.
Adres: Aarschotsesteenweg 531, 3012 Wilsele (Maatschappelijke zetel)
Telefoonnummer: +32 16220034 (secretariaat)

Indien u vragen heeft over de manier waarop Frank Sawyer Flyfishing Club vzw met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen met ons contactformulier of schriftelijk aan het adres van de maatschappelijke zetel waar u terecht kan indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Frank Sawyer Flyfishing Club vzw is een organisatie voor vliegvissers aangesloten bij de Federatie Vlaamse Vliegvisser vzw en Sportvisserij Vlaanderen vzw. Onze doelstellingen zijn de volgende:

 • Ledenadministratie Secretariaat
 • Het promoten van de vliegvissport in al zijn facetten.
 • Het organiseren van info, presentaties en vliegbindavonden
 • Het organiseren van werpavonden
 • Het organiseren van clubuitstappen naar binnen en buitenland
 • Een gratis digitaal clubtijdschrift (halfjaarlijk)
 • Het ter beschikking stellen van een bibliotheek voor onze leden
 • De activiteiten op de IJse waaronder stewardsschap en verbeteringswerken t.b.v. de visstand.
 • Onze aangesloten leden te verzekeren voor voor persoonlijke lichamelijke schade en lichamelijke en materiële schade aan derden via het FVV en Sportvisserij Vlaanderen.
De belangrijkste activiteiten van Frank Sawyer Flyfishing Club vzw zijn te omschrijven als volgt:
 • Het organiseren van info, presentaties en vliegbindavonden.
 • Het organiseren van werpavonden.
 • Beheerswerken en stewardschap t.b.v. verbetering van de visstand op de IJse.
 • Jaarlijks eetfeest voor leden en partner.
 • Het organiseren van clubuitstappen naar binnen en buitenland
 • gratis digitaal clubtijdschrift (halfjaarlijks)
Frank Sawyer Flyfishing Club vzw houdt enkel gegevens bij over personen, clubs en bedrijven die noodzakelijk zijn voor:
 • Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, deelname aan activiteiten georganiseerd door Frank Sawyer Flyfishing Club vzw
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Frank Sawyer Flyfishing Club vzw zoals hierboven beschreven nodig voor het bestaan en goed functioneren en het voortbestaan van Frank Sawyer Flyfishing Club vzw
 • Onze websites, nieuwsbrieven en social media te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan Frank Sawyer Flyfishing Club vzw als vzw onderhevig is.
Frank Sawyer Flyfishing Club vzw bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doelstellingen.

Persoonsgegevens die door Frank Sawyer Flyfishing Club vzw worden verwerkt zijn:

 • Van alle leden hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email,geslacht, geboortedatum en Rijksregister nummer) ten behoeve van: ledenadministratie, nieuwsbrieven; activiteiten; subsidies en verzekering.
 • Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers van Frank Sawyer Flyfishing Club vzw (bestuurders).
 • Specifieke gegevens en Identiteitskaartgegevens met foto voor de stewards actief op de IJse

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Frank Sawyer Flyfishing vzw zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van specifieke doeleinden zoals: verzekering van de leden via FVV en Sportvisserij Vlaanderen, clubtijdschriften FVV en Sportvisserij Vlaanderen.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Frank Sawyer Flyfishing vzw registreert enkel gegevens waarvoor u ons in vertrouwen schriftelijke toestemming hebt gegeven.

BEWARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:

 • inzage in uw gegevens;
 • verbetering en aanpassing van deze gegevens;
 • uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van Frank Sawyer Flyfishing vzw

Deze zaken kan u steeds schriftelijk melden op het adres van de maatschappelijke zetel of melden via mail aan ons secretariaat doormiddel van ons contactformulier

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Frank Sawyer Flyfishing vzw toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze bestuurders zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben. Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S

Foto’s gebruikt en/of genomen tijdens activiteiten, clubuitstappen beheerswerken en eetfeest van Frank Sawyer Flyfishing vzw en waarop nadrukkelijk bepaalde personen herkenbaar zijn, zullen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze personen gebruikt worden in clubtijdschrift, beurzen en artikels voor onze website.. Wanneer deze personen bezwaar hebben zullen ze echter onmiddellijk verwijderd worden.

LINKS

Op de websites van Frank Sawyer Flyfishing vzw vindt u links naar websites van andere partijen en organisaties. Frank Sawyer Flyfishing vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze sites uw daar beschikbare gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Frank Sawyer Flyfishing vzw heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Ga daarom regelmatig dit document na dat steeds ter inzage ligt op onze maatschappelijke zetel en geconsulteerd kan worden op onze website. Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.